Żywienie i pielęgnacja zwierząt Jest 6 produktów.

Podkategorie

 • Bydło
  Bydło

  STOSOWANE PRODUKTY: 

  Pro-Biotyk (em15)™, EmFarma™, EmFarma Plus™ i Bokashi ProBiotics™

  1. Stosowanie ProBio Emów™ w hodowli bydła powinno się rozpoczynać od zasiedlenia ProBio Emami™ obory

  Pierwszy zabieg należy wykonać ze szczególną starannością opryskując całą oborę od posadzki po dach 10% roztworem EmFarma™ (1 litr EmFarma™/9 litrów wody). W zależności od sposobu chowu, ilości ściółki i odchodów, systemu wietrzenia  należy zużyć od 5 do 10 litrów EmFarma™/100 m². Chcąc uzyskać szybko efekty, należy w pierwszym tygodniu powtórzyć ten zabieg.
  Następne zabiegi należy wykonywać cyklicznie przynajmniej raz w tygodniu stosując od 2 – 5 litrów EmFarma™/100 m².
  Opryskujemy ściany, podłogi, ruszta, stanowiska, maty oraz co bardzo ważne również bydło.
  Bardzo istotne jest dokładne opryskanie pomieszczeń i stanowisk dla cieląt. Wykonanie w/w czynności skutkuje:
  - likwidacją odorów pochodzących z emisji gazów takich jak: amoniak, siarkowodór, merkaptany;
  - redukcją populacji insektów, w tym much, muszek i komarów.

  Dużym ułatwieniem jest stosowanie zamgławiania w miejsce oprysku. Do zamgławiania użyć 1 litr EmFarma™ na 50-200 m³, w uwodnieniu 2-5 krotnym. Zabieg w zależności od nasilenia występujących odorów należy wykonywać 2 do 3 razy w tygodniu.


  2. Zakiszanie kiszonek

  Dawka od 0,3 do 2 litrów Pro-Biotyk (em15)™/1 tonę zakiszanego materiału.
  W przypadku sianokiszonek z traw i lucerny w belach dawka powinna wynosić od 0,3 do 0,7 litra Pro-Biotyk (em15)™/1 belę. Rozcieńczenie preparatu winno być takie, aby umożliwiało równomierne rozprowadzenie go.
  Do zakiszania w pryzmie należy dodać 0,3 - 0,5 litra Pro-Biotyk (em15)™/1 tonę kiszonki kukurydzy, 1 – 1,5 litra/1 tonę kiszonki traw i lucerny i do 2 litrów/1 tonę zakiszanych nasion kukurydzy.
  Kiszonka, w której przebiega prawidłowy proces zakiszania, nie zagrzewa się. Nie tworzą się pleśnie, ani na obrzeżach pryzmy, ani w miejscu pobierania kiszonki.


  3. Ożywianie -  rewitalizacja wody

  Dawka 1 litr Pro-Biotyk (em15)™/1000 litrów dziennie podawanej wody. Woda zrewitalizowana jest doskonałym siedliskiem pożytecznej mikroflory. Oczyszcza organizm, wzmaga trawienie. Tak zrewitalizowaną wodę podawać do picia przynajmniej raz w tygodniu.
  Zdaniem części hodowców dobre wyniki uzyskuje się przez codzienne podanie tak zrewitalizowanej wody przez kilka godzin i wówczas nie stosują Pro-Biotyku (em15)™/do karmy.


  4. Dodatek do pasz - Pro-Biotyk (em15)™, Bokashi ProBiotics™

  Dawka 50-70 ml Pro-Biotyku (em15)™/1 krowę, oraz 20 ml/1 cielę.
  Dawki te należy dodać do paszy 1 – 2 razy w tygodniu.

  W przypadku skarmiania  kiszonki szczepionej Pro-Biotykiem (em15)™ nie ma potrzeby dodawać Pro-Biotyku (em15)™, czy też innych ProBio Emów™ do paszy. W celu dodania Pro-Biotyku (em15)™ do paszy można zraszać karmę z użyciem opryskiwacza, lub konewki.
  Tam, gdzie pozwalają na to warunki techniczne, preparat podajemy do mieszalnika, linii dozującej, TMR, itp. Pro-Biotyk (em15)™  rozcieńczamy taką ilością wody, by swobodnie go rozprowadzić na zadawaną paszę.

  Pro-Biotyk (em15)™ podnosi walory zdrowotne i smakowe zadawanej paszy oraz zwiększa stopień jej wykorzystania.

  Dobre wyniki daje dodawanie po 10 – ml do mleka w pierwszych dwóch tygodniach karmienia. Niestety, nie należy podawać do mleka zakwaszonego. Probiotyczne mikroorganizmy blokują rozwój bakterii coli regulują pH i dlatego to one pełnią funkcję zakwaszacza i regulatora. Dlatego dobre wyniki uzyskuje się u cieląt, które otrzymują mleko nie zakwaszone, a zaszczepione Pro-Biotykiem (em15)™.
  Praktyka stosowania ProBio Emów™ wskazuje, że zawsze kiedy karma jest zakwaszana nie należy dodawać do niej ProBio Emów™!!!

  Zwiększone dawki Pro-Biotyku (em15)™  stosuje się w przypadku wystąpienia biegunki.
  Zwierzęta dorosłe – podać 0,5 do 1 litr Pro-Biotyku (em15)™, jeżeli biegunka nie przechodzi powtórzyć tę dawkę 2-3 krotnie.
  Cielęta małe – podać jednorazowo 50-100 ml Pro-Biotyku (em15)™*
  Cielęta starsze – podać jednorazowo 150-250 ml Pro-Biotyku (em15)™*
  Bezwzględnie opryskiwać cielętnik co drugi, trzeci dzień w uwodnieniu 1:9, ze szczególnym uwzględnieniem nasączenia ściółki.
  *ewentualnie powtórzyć w następnych dniach

  Jeżeli kiszonka jest zaszczepiona ProBio Emami™ można zrezygnować z dodatkowego szczepienia TMR ProBio Emami™. Również nie podajemy ich do TMR, gdy Pro-Biotyk (em15)™ dodajemy do picia.
  Bokashi ProBiotics™ można użyć jako dodatek do paszy dla krów mlecznych, bydła mięsnego i jałówek. Są to fermentowane otręby pszenne z probiotycznymi mikroorganizmami. Do 1 tony paszy dodać 2 kg Bokashi ProBiotics™.


  5. Zabezpieczanie przed pleśnieniem magazynowanych płodów w tym słomy i siana

  Dawka 1 litr EmFarma™/1 tonę słomy czy siana.
  Stosujemy jednorazowy oprysk w możliwie najmniejszym uwodnieniu umożliwiającym dobre rozprowadzenie EmFarma™ w magazynowanych produktach. W przypadku miejscowego wystąpienia pleśni powtarzamy oprysk.
  W wyniku braku odpowiedniej ilości pożytecznych mikroorganizmów w środowisku, magazynowane płody podatne są na pleśnienie. Wytwarzane przez pleśnie mykotoksyny dyskwalifikują każdą paszę.
  Zaszczepienie EmFarmą™ skutecznie blokuje rozwój pleśni, nawet przy podwyższonej wilgotności oraz podnosi walory smakowe zadawanej paszy, jak i zwiększa stopień jej wykorzystania.


  6. Zabezpieczenie wymion i strzyków przed infekcjami

  Używając 5 – 10 krotnie  uwodnionego Pro-Biotyk (em15)™, należy  przetrzeć wymiona ściereczką zwilżoną roztworem, a strzyki zasklepiać poprzez zanurzenie w kubku, lub przeznaczonym do tego naczyniu.
  Czynności te wykonujemy tylko po udoju (strzyk po udoju jest otwarty nawet do 40 min.). Nie stosować przed udojem, ponieważ może to zwiększyć ilość drobnoustrojów w mleku. Dlatego też przed udojem najlepiej przemyć wymiona letnią wodą.
  W okresach mrozów zabezpieczanie strzyków uwodnionymi probiotykami zdaniem części użytkowników może powodować pękanie strzyków. Mając na uwadze negatywne spostrzeżenia niektórych użytkowników wdrożenie Pro-Biotyku (em15)™ do zabezpieczania strzyków po udoju należy czynić z rozwagą obserwując ich zachowanie się i stan wymienia.


  7. Wypieranie przyczyn infekcji skóry

  Można stosować Pro-Biotyk (em15)™ bez dodatkowego uwodnienia, spryskując lub przecierając uszkodzone miejsca.
  Pożyteczne mikroorganizmy przeciwdziałają rozwojowi grzybic i parcha. W przypadku ich występowania miejsca zainfekowane spryskiwać co kilka dni 100% roztworem Pro-Biotyk (em15)™, czy też  EmFarma™.
  Możliwe jest stosowanie tych preparatów rozcieńczonych wodą 3-4 krotnie.


  8. Czyszczenie stanowisk udoju, osprzętui pomieszczeń z socjalnymi włącznie

  EmFarma™ skutecznie usuwa zabrudzenia, a zwłaszcza zabrudzenia tłuste. Miejsca zabrudzone należy wstępnie spłukać, a w razie potrzeby przetrzeć, a następnie spryskać – zwłaszcza rowki i trudno dostępne miejsca.
  Do nawilgocenia miejsc które mają być czyszczone stosuje się jedną część EmFarma™ i 30-50 części wody.


  9. Fermentacja obornika

  W celu fermentacji zgromadzonego obornika należy jednorazowo użyć
  1 do 2 litrów EmFarma Plus™ na 1 m³. W zależności od miejsca składowania obornika (pryzma, obora głęboka) oraz jego wilgotności, należy użyć odpowiedniej ilości wody do rozcieńczania 1 litra EmFarma Plus™, tzn. ok. 10 – 20 litrów.


  10. Uszlachetnianie gnojówki i gnojowicy

  Dawka: 2 litry EmFarma Plus™/1 m³ gnojowicy i 1-2 litry EmFarma Plus™/1 m³ gnojówki (2 litry jeżeli na dnie zbiornika jest gruba warstwa osadu).
  Po zalaniu EmFarma Plus™ do zbiornika gnojówki czy gnojowicy, należy lekko ją zamieszać. Jeżeli 2 – 3 dni po zastosowaniu EmFarma Plus™ utrzymuje się nadal odór, należy zabieg powtórzyć i ewentualnie zwiększyć dawkę.
  Dozując EmFarma Plus™ do kanałów wewnątrz obiektów, należy wykonać kilka zabiegów w odstępach 2-3 dniowych, aż do zlikwidowania odoru.


  Podsumowanie:
  Najważniejszym zabiegiem dla dobrostanu stada jest opryskiwanie całej obory wraz ze zwierzętami. Kolejnym elementem jest doszczepianie kiszonek. Dalsze zabiegi, to sporadyczne dodatki do picia i reagowanie w momentach osłabienia organizmu i różnych niewydolności.
  Nie należy jednocześnie stosować wszystkich form aplikacji w pełnych zalecanych dawkach, ponieważ spowoduje to zbytnie przyspieszenie procesu trawienia i rozstrój organizmu.
  Jeżeli jest właściwie i często opryskana obora, to zwierzę ma ciągły kontakt z ProBio Emami™, powietrze jest nasycone pożyteczną mikroflorą, nie ma miejsc zagniwania i to najczęściej wystarcza. Średnie zużycie 1 - 1,5 litra ProBio Emów™ na krowę w ciągu miesiąca, sumując wszystkie formy aplikacji, wystarcza do utrzymania właściwego dobrostanu w oborze.
  Dobrym wsparciem dla dobrostanu zwierząt jest włączenie do dokarmiania i szczepienia ściółki Bokashi ProBiotics™. Dlatego poza dodaniem do karmy można Bokashi ProBiotics™ rozsypywać po rusztach, na legowisku, na zawilgotnioną ściółkę, aplikując od 20g do 50g/m².


  Korzyści ze stosowania ProBio Emów™ w chowie bydła:
  •    Poprawa procesu trawienia i przyrostu masy zwierzęcia;
  •    Poprawa kondycji fizycznej i funkcji fizjologicznych;
  •    Likwidacja grzybic;
  •    Ograniczenie występowania biegunki;
  •    Łagodniejszy przebieg zatruć pokarmowych;
  •    Obniżenie i regulacja liczby komórek somatycznych w mleku.
  •    Ograniczanie potrzeby stosowania antybiotyków i środków dezynfekujących.

 • Drób
  Drób

  Stosowane produkty: Pro-Biotyk (em15), EmFarma, EmFarma Plus, Bokashi
  1. Czyszczenie kurnika po zakończeniu cyklu produkcyjnego

  Po usunięciu z kurnika pomiotu i słomy, wykonujemy oprysk – nawilżenie roztworem 1 litr EmFarma/50 litrów wody. Ułatwi to nam usunięcie i wymycie pod ciśnieniem pozostałych zanieczyszczeń.


  2. Higienizacja-zasiedlenie ProBio Emami™ kurnika przed zasiedleniem

  Przed wniesieniem ściółki należy wykonać higienizację całego kurnika poprzez oprysk 10% roztworem EmFarma™  (1 litr EmFarma™/9 litrów wody).


  3. Rewitalizacja wody

  Od drugiego dnia po zasiedleniu stosujemy 1 litr Pro-Biotyk (em15)™/1000-4000 litrów wody cyklicznie, co drugi lub trzeci dzień.
  Pro-Biotyk (em15)™ doskonale zastępuje zakwaszacze i zmniejsza potrzebę stosowania antybiotyków.
  Należy pamiętać, że woda podawana do picia nie może być chlorowana i uzdatniana chemicznie. Jeżeli po dodaniu Pro-Biotyk (em15)™ w wodzie wydzieli się osad lub substancja żelująca będzie to dowodem niewłaściwej wody, pozostałości antybiotyków w instalacji, bądź obecności elementów nieobojętnych dla mikroorganizmów. Należy wówczas przepłukać smoczki oraz instalację i kontynuować podawanie wody naprzemiennie z i bez probiotyku. Jeśli jednak substancja żelująca będzie się w dalszym ciągu pojawiać, należy przerwać podawanie probiotyku.
  Kontynuację podawania Pro-Biotyku (em15)™ można rozpocząć dopiero po ustaleniu i usunięciu przyczyny żelowania wody.


  4. Oprysk ściółki i zraszanie korytarzy, posadzek, ścian oraz sufitów

  Najważniejszym zabiegiem jest oprysk ściółki przed zasiedleniem. Na 100 m² kurnika należy użyć 4-6 litrów EmFarma™ uwodnionego w 40-50 litrach wody.
  Dodatkowo, dopóki ściółka jest nie ubita, należy użyć Bokashi ProBiotics™ poprzez rozsypanie 30g/m².
  Nasycenie ściółki mikroorganizmami ułatwi utrzymanie suchej ściółki i zdrowego stada. Następne opryski ściółki stosujemy co 10 –14 dni w uwodnieniu 1 litr EmFarma™ na 9 litrów wody.
  Zraszanie korytarzy, posadzek i sufitów wykonujemy w taki sposób, aby pokryć powierzchnię do efektu „łzawiących” ścian. Na 100 m² kurnika użyć od 3 do 4 litrów EmFarma™.
  W ostatnich dwóch tygodniach hodowli, kiedy zagęszczenie przestrzeni zajętej przez brojlery jest maksymalne stosować Bokashi ProBiotics™.
  Dawka 30g/ m², a w miejscach bardziej wilgotnych z dużą ilością pomiotu 50g/ m².
  Połączenie zabiegów oprysków EmFarmą™, Pro-Biotykiem (em15)™ i Bokashi ProBiotics™ umożliwi utrzymanie w dobrej kondycji i zdrowiu całe stado.  


  5. Zamgławianie kurników

  Dawka 1 litr EmFarma™/50-200 m³ kubatury w uwodnieniu od 2 do 5-krotnego. Zamgławianie hal produkcyjnych powoduje odwanianie i odwadnianie powietrza.


  6. Uszlachetnianie odcieków, pomiotu i ściółki

  Jednorazowe spryskanie pomiotu i ściółki w dawce 1-2 litry EmFarma Plus™/1m³ odcieków, pomiotu i ściółki z reguły jest wystarczające, aby zapewnić im proces niskotemperaturowej fermentacji. Uwodnienie - takie, by zapewniło dobre rozprowadzenie preparatu (ok. 10 – 20 krotne). Tak spryskany kurzeniak nie poddaje się zagniwaniu i nie traci wartości odżywczych dla roślin, bowiem azot i siarka pozostają w nim związane, i nie mogą uwalniać  się w formie amoniaku i siarkowodoru.  PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ ProBio Emów™ na fermach drobiu
  Na jednej z polskich ferm drobiu producent stosuje Pro-Biotyk (em15)™ i EmFarma™ w kurnikach  o powierzchni 1000 m² każdy w następujący sposób;
  •    Do higienizacji przed włożeniem ściółki - 50 litrów EmFarma™ rozcieńczonego w 400-500 litrach wody do oprysku posadzki, ścian i sufitu.
  •    Po rozścieleniu ściółki - zasiedlenie mikroorganizmów w ściółce przez jej oprysk 50 litrami EmFarma™ rozcieńczonego w 500 litrach wody (0,5 litra roztworu/m²
  •    Po zasiedleniu kurnika pisklętami :
         - dozowanie do picia co drugi dzień przez 8 godzin w ilości 1 litr Pro-Biotyk (em15)™ na  500 litrów wody,
         - polewanie ściółki co 10 dni w dawce 50 litrów EmFarma™ rozcieńczonych w 500 litrach wody.
  Uzyskane efekty to przede wszystkim bardzo dobra waga brojlerów po 5 tygodniach ( 2,3 – 2,4 kg), świetna zdrowotność, spadek upadków, sucha ściółka, praktycznie nieodczuwalny amoniak, suche, czyste i pełne upierzenie brojlerów, zdecydowana poprawa walorów smakowych mięsa co poskutkowało natychmiast zwiększonym popytem.
  Z kolei inny gospodarz w kurniku o powierzchni 500 m² dzięki wdrożeniu ProBiotechnologii™ wyhodował 3 rzuty brojlerów bez wymiany ściółki.
  Po zakończeniu cyklu higienizował kurnik wraz ze ściółką 20 litrami EmFarma™ uwodnionymi w 300 litrach wody.
  Następnie przed rozpoczęciem kolejnego cyklu dodawał świeżej wyściółki szczepiąc ją 5 litrami EmFarma™ rozcieńczonej w 100 litrach wody. Po dwóch i po czterech tygodniach (w trakcie cyklu) aplikował na ściółkę po 20 litrów EmFarma™ w 150 litrach wody.
  Przez cały cykl tuczu podawał do picia stosując: 1 litr Pro-Biotyku (em15)™ na tysiąc litrów wody – codziennie z 4 dniowymi przerwami na podawanie  witamin (2 dni przed i 2 dni po).


  WAŻNE !!!
  Zgodnie z rozporządzeniem: od początku 2010 roku kontrola na obecność bakterii Salmonella spp. czy Campylobacter spp. na fermach drobiu przeprowadzana jest przez lekarzy weterynarii na 3 tygodnie przed planowanym przemieszczeniem ptaków do rzeźni. Sposób kontroli nie przewiduje pobierania próbek w postaci kału, wymazów, itp. Badanie weterynaryjne jest przeprowadzane sposobem tzw. „próby podeszwowej”, polegającej na tym, że lekarz, po nałożeniu na buty specjalnych nakładek, pobiera próbki ze ściółki w czterech miejscach pomieszczenia hodowlanego. Badanie przeprowadza się z materiału osadzonego na tych nakładkach. Wobec powyższego bardzo istotnym jest bioasekuracja fermy zarówno wewnątrz pomieszczeń hodowlanych jak i jej otoczenia.

 • Gołębie i ptaki ozdobne
  Gołębie i ptaki ozdobne

  Stosowane produkty:

   Pro-Biotyk dla gołębi, Pro-Biotyk (em15)™, EmFarma™, EmFarma Plus™ i Bokashi ProBiotics™


  1. Higienizacja gołębników, karmników, wolier
  Stosowanie pożytecznych mikroorganizmów w gołębnikach należy rozpocząć od higienizacji wykonanej po uprzednim usunięciu odchodów.
  Opryskać miejsca przebywania gołębi stosując 1 litr EmFarma™/ok. 15 - 20 m3 kubatury.
  W pierwszym tygodniu opryski wykonujemy co dwa dni, w drugim tygodniu co trzeci dzień, w tygodniach następnych co 7-10 dni. Opryskujemy ściany, sufit, podłogę, gniazda, siodełka, oraz gołębie upierzone jaki nie upierzone (młode).
  Obornik, który usuwamy z gołębników jest dobrze przefermentowany, bez pasożytów - kruchy oraz łatwy do wyniesienia.
  Spryskiwanie powierzchni ścian i podłóg pomieszczeń ułatwia utrzymanie suchych warunków, niezależnie od stosowanej metody utrzymywania czystości gołębników, tj. częstego i rzadkiego sprzątania.
  Przy spryskiwaniu pomieszczeń z obecnością ptaków nie trzeba stosować żadnych zabezpieczeń. Dodatkowym wsparciem w utrzymaniu higieny i komfortu stanowisk chowu jest ProBio Puder™ aplikowany jako zasypka w ilości 1 dkg/m². Może służyć również jako 10-20% dodatek granulatu toaletowego w kuwetach co powoduje  ograniczanie emisji amoniaku.


  2. Dodatek do picia

  Do picia dajemy  20 ml Pro-Biotyku dla gołębi™ na 10 litrów wody.
  Podawanie gołębiom preparatu do picia polepsza kondycję osobników dorosłych i odchowywanego potomstwa. Rodzice zdecydowanie chętniej karmią, a młode dorastają w bardzo dobrej kondycji. Nie ma potrzeby zmuszania ptaków do picia w odróżnieniu od wielu innych środków, bo gołębie bardzo chętnie piją.
  Istotną poprawę jakości wody można uzyskać przez umieszczenie w filtrach ProBio Ceramiki™.

  W przeciwieństwie do preparatów i środków chemicznych i farmaceutycznych brak możliwości przedawkowania, co daje ogromny komfort w stosowaniu.
  Rewitalizowanie wody przy użyciu probiotyków pozwala na utrzymanie wysokiej jakości wody i eliminuje możliwe zagniwanie, glonowanie i nadmierny rozwój patogennej mikroflory.
  Dlatego wprowadzenie probiotyku do akwarium w ilości 1 ml preparatu Pro-Biotyk dla gołębi™/1 l wody chroni przed jej zanieczyszczaniem wzmacniając rozkład resztek karmy i rybich odchodów.


  3. Dodatek do kąpieli

  Wodę przeznaczoną do kąpieli gołębi zaszczepiamy Pro-Biotykiem dla gołębi™ stosując 20 ml Pro-Biotyku dla gołębi™ na 10 litrów wody. Kąpiel z probiotykiem ogranicza, a w późniejszym okresie likwiduje pasożyty piór.


  4. Dodatek do karmy

  3 – 5 ml Pro-Biotyku dla gołębi™/1 kg karmy, lub 5g Bokashi ProBiotics™. Można oba te preeparaty stosować wspólnie mniejszymi dawkami.
  Wpływa korzystnie na poprawę trawienia i ogranicza skutki ewentualnych błędów w karmieniu. Ogranicza negatywny wpływ konserwantów.
   
  5. Stosowanie SCD Xtra Life®

  Ekstrakt SCD Xtra Life® jest sprawdzonym suplementem w poprawie kondycji ptactwa.
  Może być stosowany jako uniwersalny dodatek do karmy i do wody do picia (1 – 2 ml/1 dzień), jak również w specjalistycznej pielęgnacji i dozowaniu terapeutycznym w stanach wycieńczenia i odwodnienia.

  6. Preparaty probiotyczne:  Pro-Biotyk(em15)™,   ProBio Ceramika ™, ProBio Puder ™, Bokashi ProBiotics™, SCD Xtra Life® doskonale nadają się do poprawy kondycji i zdrowotności naszych zwierzęcych przyjaciół. W pełni naturalne i całkowicie bezpieczne, pomagają w utrzymaniu właściwego balansu pożytecznej mikroflory w organizmie i środowisku.

  Formy stosowania ProBio Emów™ w hodowli gołębi i innych ozdobnych zwierząt:
  -    spryskiwanie - higienizowanie pomieszczeń,
  -    dodatek do kąpieli,
  -    dodatek do picia
  -     dodatek do karmy.

  Regularne stosowanie daje pozytywne rezultaty zdrowotne, poprzez wpływ na osuszanie i higienizowanie pomieszczeń oraz na poprawne funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Stosowanie do kąpieli poprawia upierzenie, ogranicza insekty i szkodniki.

  Korzyści ze stosowania ProBio Emów™ w hodowli gołębi i zwierząt ozdobnych:
  - osuszanie i dezynfekcja pomieszczeń,
  - usprawnienie funkcji przewodu pokarmowego,
  - lepsza kondycja i dorastanie potomstwa,
  - poprawa upierzenia i ograniczenie insektów.

 • Konie
  Konie

  STOSOWANE PRODUKTY:

  Pro-Biotyk (em15)™, EmFarma™, EmFarma Plus™ i Bokashi ProBiotics™


  Zaleca się podawanie Pro-Biotyk (em15)™ w szczególności koniom, które:
  • mają tendencje do kolek,
  • zmieniają często stajnie lub pasze,
  • są często narażone na stres (np. transport, zawody, zmiana stajni),
  • zdradzają niepokojące objawy gastryczne- często mają wzdęcia lub rozwolnienia, etc.
  • są osłabione, mają niedowagę lub trudności z utrzymaniem właściwej masy ciała (łatwo opadają z masy),
  • niedawno przebyły choroby, w szczególności, jeśli podawane były im antybiotyki,
  • po wszelkich chorobach, pobycie w klinice weterynaryjnej.

  Pro-Biotyk (em15)™ znajduje również zastosowanie zewnętrzne u koni.
  W szczególności doskonale sprawdza się w przypadku grzybic,  gnicia strzałek oraz leczenia grudy.


  1. Dodatek do paszy

  Użyć Pro-Biotyk (em15)™ i Bokashi ProBiotics™.
  Dawka dzienna Pro-Biotyku (em15)™ dla dorosłego konia: 40–60 ml.
  Dawka Bokashi ProBiotics™: 70-80 gram.
  W przypadku kolki można zwiększyć dawkę.


  2. Pielęgnacja sierści i skóry

  Stosować opryski w postaci 10% roztworu Pro-Biotyk (em15)™ – 1 część Pro-Biotyku (em15)™ i 9 części wody.


  3. Eliminacja odorów, pleśni, ograniczenia zagniwania ściółki

  Opryski 10 % roztworem EmFarma™ – 1 część EmFarma™ i 9 części wody. Oprysk stajni, boksów wykonać dokładnie zasiedlając pożytecznymi mikroorganizmami posadzki, ściany, elementy zabudowy, narożniki.


  4. Higienizacja wybiegu

  Opryskać wybieg stosując 1-1,5 litra EmFarma™/100 m2 w uwodnieniu pozwalającym na dokładne wykonanie zabiegu.
  Miejsca zadaszone opryskać w dużym uwodnieniu (10 litrów wody /100 m2). Opryskując z kolei miejsca niezadaszone wystarczy użyć do uwodnienia mikroorganizmów 4-5 litrów wody/100 m2.
  Bardzo dobre wyniki daje oprysk podczas mżawki, czy drobnego deszczu.
  W miejscach zadaszonych rozsypać również Bokashi ProBiotics™ w ilości 10g/m2 i następnie opryskać 10% roztworem EmFarma™.


  5. Zabiegi na pastwisku

  Stosować do czterech oprysków w ciągu sezonu. Do pierwszego oprysku w momencie silnego wzrostu traw na powierzchni 1ha stosować 25 litrów EmFarma Plus w 300-400 litrach wody, do następnych wystarczająca jest ilość 15 Ema Plus. Opryski pastwiska pełnią funkcję odżywczą i ochronną. Powodują rozkład zalegających odchodów, eliminują pleśnie i stymulują wzrost trawy.

 • Koty
  Koty

  Stosowane produkty: Pro-Biotyk (em15), ProBio Ceramika, BioKlean Soft

  Pro-Biotyk (em15)® podajemy do pyszczka (np. przy pomocy strzykawki) lub jako dodatek do wody do picia lub karmy.

  Kocięta
  Zaraz po urodzeniu – kropelka do pyszczka, stopniowo zwiększamy dawkę do 1 ml, do trzeciego tygodnia życia.

  Koty dorosłe (stosujemy codziennie)
  1-2  ml do pyska lub z karmą.
  W przypadku chorób, kuracji antybiotykowych, dla kotek karmiących – stosujemy podwójną dawkę Pro-Biotyk (em15)®.

  1.    Woda do picia
  Dodatek Pro-Biotyku (em15)® w ilości do sporządzenia 1% roztworu z dobrej jakości wodą.
  Jeśli to możliwe, wcześniej przygotowywać wodę do picia w pojemniku z dodatkiem ProBio Ceramiki, (5 koralików na litr wody) następnie przelewać do misek lub podajników.


  2.    Karma
  Zraszamy suchą karmę 10% roztworem Pro-Biotyku (em15)® i pozwalamy jej wchłonąć wilgoć.


  3.    Pielęgnacja

  Kąpiele
  Kąpiel i mycie z dodatkiem  BioKlean soft™ i następnie spłukiwanie kilkuprocentowym roztworem BioKlean soft™ (nie spłukujemy już wodą).

  Czesanie, pielęgnacja sierści
  Przed szczotkowaniem zwierzęcia spryskujemy delikatnie sierść roztworem 10% BioKlean soft™ - włos się nie elektryzuje, staje się lśniący, nabiera soczystej barwy.W przypadku chorób skóry (alergie, grzybice, zakażenia bakteryjne) codziennie opryskujemy całe zwierzę oraz posłania, miejsca gdzie kot śpi.

  Przemywanie oczu, pielęgnacja uszu
  Sporządzamy roztwór 10 % Pro-Biotyk (em15)® i przy pomocy wacika przemywamy okolice oczu. W przypadku chorób uszu (drożdżyca, świerzbowiec) dokładnie czyścimy uszy wacikiem namoczonym w 10% roztworze Pro-Biotyku (em15)®.


  4.    Środowisko
  Spryskiwać posłania, miejsca 10% roztworem BioKlean soft™ (w domach), minimum raz w tygodniu (najlepiej codziennie).

  5.    Kuwety
  Do dezynfekcji, mycia kuwet używamy 10 % roztworu BioKlean soft™.
  Codziennie spryskujemy nim żwirek w kuwecie.

 • Kozy
  Kozy

  Stosowane produkty:

  Pro-Biotyk (em15)™, EmFarma™, EmFarma Plus™ i Bokashi ProBiotics™


  1. Uszlachetnianie -  rewitalizacja wody

  Dawka 1 litr Pro-Biotyk (em15)™/ 1000 litrów dziennie podawanej wody. (patrz Bydło).


  2. Produkcja i uszlachetnianie kiszonek

  Dawka od 0,3 do 0,7 litra Pro-Biotyku (em15)™/1 tonę zakiszanego materiału na pryzmie.
  W przypadku sianokiszonek z traw i lucerny w belach dawka powinna wynosić od 0,5 do 1,5 litra Pro-Biotyk (em15)™/1 belę. (patrz str. Bydło)


  3. Dodatek do pasz

  Dawka 20-30 ml Pro-Biotyku (em15)™/1 kozę, oraz 10 ml Pro-Biotyku (em15)™/1 koźlę. Dawki te dodać należy do paszy 1 – 2 razy w tygodniu.
  W przypadku skarmiania  kiszonki szczepionej Pro-Biotykiem (em15)™ nie ma potrzeby dodawać Pro-Biotyku (em15)™ do paszy.
  Poza Pro-Biotykiem (em15)™ można użyć Bokashi ProBiotics™ w dawce 40g/kozę.


  4. Zabezpieczanie przed pleśnią magazynowanych płodów w tym słomy i siana

  Dawka 1 litr EmFarma™/1 tonę słomy czy siana.
  Stosujemy jednorazowy oprysk w możliwie najmniejszym uwodnieniu umożliwiającym dobre rozprowadzenie EmFarma™ w magazynowanych produktach.


  5. Higienizacja i likwidacja odorów

  Dawka 1 litr EmFarma™/10 litrów wody na 10-20 m2 opryskiwanej powierzchni. Zabieg wykonywać raz w tygodniu. Chcąc uzyskać szybki efekt należy w pierwszych tygodniach zwiększyć dwu - trzykrotnie liczbę zabiegów.
  Do zamgławiania użyć 1 litr EmFarma™ na 50-200 m3, w uwodnieniu 2-5 krotnym. Zabieg w zależności od nasilenia występujących odorów należy wykonywać 2 do 3 razy w tygodniu.
  Opryskujemy ściany, podłogi, ściółkę oraz co bardzo ważne również kozy.
  Również rozsypywać po ściółce Bokashi ProBiotics™ po 20g/m2 raz w tygodniu.


  6. Fermentacja obornika

  W celu fermentacji zgromadzonego obornika należy jednorazowo użyć 1 do 2 litrów EmFarma Plus™ na 1 m3. W zależności od miejsca składowania obornika (pryzma, obora głęboka) oraz wilgotności, należy użyć odpowiedniej ilości wody do rozcieńczania 1 litra EmFarma Plus™, tzn. ok. 10 – 20 litrów.

 • Pszczoły
  Pszczoły

  Stosowane produkty: ApiBioFarma, ApiFarma


  ApiFarma™ i ApiBioFarma™ – Mieszanki Paszowe Uzupełniające dla pszczół o probiotycznych właściwościach.

  Probiotyki są specyficznymi żywymi szczepami pożytecznych mikroorganizmów, które podawane człowiekowi lub zwierzętom wywierają na ich organizmy korzystny wpływ.
  Zapewniają one równowagę wśród mikroorganizmów zasiedlających dany organizm. Wśród probiotyków przeważającą grupę stanowią bakterie kwasu mlekowego. Ważną cechą bakterii kwasu mlekowego jest zdolność do wytwarzania szeregu enzymów poprawiających strawność pokarmu. Ponadto w układzie pokarmowym wykazują istotną cechę: rozkładają niepożądane składniki pożywienia. Dzięki temu pszczoła jest w stanie przetrwać niskie stężenia toksycznych substancji pobieranych wraz z pokarmem ze skażonego środowiska.
  Do najważniejszych zadań bakterii kwasu mlekowego w środowisku pasiecznym należy zaliczyć fermentację pierzgi.
  Pierzga stanowi białkowy pokarm pszczół, powstający z pyłku kwiatowego zmieszanego ze śliną pszczół (szczepionka pożytecznej mikroflory). Pszczoły umieszczają tak przygotowany pyłek w komórkach plastra ubijając go głową. Dzięki temu usuwają tlen z wolnych przestrzeni (nadmiar tlenu mógłby zakłócać proces fermentacji). Enzymy trawienne bakterii kwasu mlekowego rozkładają osłonkę pyłku, uwalniając tym samym białko. Tylko dzięki temu pszczoła może wykorzystać ten najważniejszy składnik budulcowy zawarty w pyłku. Jednocześnie sam proces fermentacji wpływa na polepszenie walorów smakowych pierzgi, gdyż wywołujące go bakterie kwasu mlekowego produkują związki zapachowo-smakowe. Dzięki wytwarzaniu przez bakterie kwasów organicznych, pH pierzgi obniża się do ok. 4, co wpływa na trwałość pokarmu pszczelego.

   
  ApiFarma™:

  SUBSTANCJE WYJŚCIOWE: SCD ProBio Original®, bakterie kwasu mlekowego i fototroficzne, grzyby fermentujące, drożdże, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, rewitalizowana woda.

  DZIAŁANIE ApiFarma™:
  - Poprawa kondycji rodzin osłabionych;
  - Wydłużenie żywotności pszczół robotnic;
  - Poprawa dobrostanu rodzin pszczelich;
  - Ograniczenie rozwoju mikroflory chorobotwórczej;
  - Poprawa procesów trawienia, zwiększenie strawności pokarmu;
  - Ograniczenie zatruć pokarmowych;
  - Zwiększenie trwałości syropu w trakcie zimowli.

  ApiFarma™ to preparat, który swoim działaniem poprawia jakość i zdrowotność w ulu i w jego otoczeniu.
  Pożyteczne mikroorganizmy w nim występujące wzajemnie się wspierają i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, wprowadzając dobrostan w miejscu ich użycia.


  Higienizacja ula i ramek
  Wykonać oprysk wnętrza ula roztworem ApiFarma™ z wodą w proporcji 100-250 ml/5 litrów wody bez chloru (na około 20 rodzin).
  Zalecamy oprysk całego gniazda łącznie z pszczołami.
  Do aplikacji najlepiej używać opryskiwacza ciśnieniowego.
  Jeżeli pszczoły chorują opryskiwać również zewnętrzne powierzchnie ula i jego otoczenie.

  Dodatek do wody do pojenia
  1 litr ApiFarma™/100 litrów wody. 1 litr ApiFarma™ wystarcza na około 20 rodzin (dobór dawki zależy od indywidualnej oceny kondycji rodzin pszczelich).

  Dodatek do syropu
  Na zimę i w okresie wiosennym: 100-150 ml ApiFarma™ na rodzinę (1 litr ApiFarma™ na około 10 rodzin). W sezonie letnim: 50 ml na rodzinę (1 litr ApiFarma™ na około 20 rodzin).

  Biodezynfekcja
  0,5 litra ApiFarma™/3 litry wody (na około 10 uli) spryskać wnętrze ula po usunięciu zanieczyszczeń, opryskiwać ramki i miejsca, na których pojawiły się oznaki pleśni, pryskać porażony czerw, dezynfekować narzędzia do pracy
  w pasiece, spryskiwać ule przed zasiedleniem odkładów.  ApiBioFarma™:

  SUBSTANCJE WYJŚCIOWE: SCD ProBio Food™- bakterie kwasu mlekowego, grzyby fermentujące, drożdże, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, rewitalizowana woda, kompozycja 9 ziół, min. melisa, szałwia, rozmaryn.

  DZIAŁANIE ApiBioFarma™:
  - Poprawa kondycji rodzin osłabionych;
  - Wydłużenie żywotności pszczół robotnic;
  - Poprawa dobrostanu rodzin pszczelich;
  - Ograniczenie rozwoju mikroflory chorobotwórczej;
  - Poprawa procesów trawienia, zwiększenie strawności pokarmu;
  - Ograniczenie zatruć pokarmowych;
  - Poprawa warunków sanitarnych w gnieździe.

  ApiBioFarma™ to preparat, który swoim działaniem poprawia jakość i zdrowotność w ulu i w jego otoczeniu. Pożyteczne mikroorganizmy w nim występujące wzajemnie się wspierają i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, wprowadzając dobrostan w miejscu ich użycia.

  Higienizacja ula i ramek
  Wykonać oprysk wnętrza ula roztworem ApiBioFarma™ z wodą w proporcji 100 ml/5 litrów wody (na około 20 rodzin).
  Zalecamy oprysk całego gniazda łącznie z pszczołami.
  Do aplikacji najlepiej używać opryskiwacza ciśnieniowego.

  Dodatek do wody do pojenia
  1 litr ApiBioFarma™/150 litrów wody (1 litr ApiBioFarma™ wystarcza na około 30 rodzin) (dobór dawki zależy od indywidualnej oceny kondycji rodzin pszczelich).

  Dodatek do syropu
  Na zimę i w okresie wiosennym: 100-150 ml ApiBioFarma™ na rodzinę
  (1 litr ApiBioFarma™ na około 10 rodzin).
  W sezonie letnim: 50 ml na rodzinę (1 litr ApiBioFarma™ na około 20 rodzin).

  Biodezynfekcja
  Na zimę i w okresie wiosennym: 50 ml/rodzinę (1 litr ApiBioFarma™ na około 30 rodzin).


  Korzyści ze stosowania ProBio Emów™ w hodowli pszczół:
  - Poprawa kondycji rodzin pszczelich;
  - Zwiększenie odporności na choroby;
  - Poprawa procesów trawienia;
  - Poprawa warunków sanitarnych w gnieździe.

 • Psy

  Stosowane produkty:  Pro-Biotyk (em15), SCD Xtra Life, ProBio Ceramika, ProBio Puder, BioKlean Soft

  Pro-Biotyk (em15)® podajemy do pyszczka (np. przy pomocy strzykawki) lub jako dodatek do wody do picia lub karmy.

  Kocięta
  Zaraz po urodzeniu – kropelka do pyszczka, stopniowo zwiększamy dawkę do 1 ml, do trzeciego tygodnia życia.

  Koty dorosłe (stosujemy codziennie)
  1-2  ml do pyska lub z karmą.
  W przypadku chorób, kuracji antybiotykowych, dla kotek karmiących – stosujemy podwójną dawkę Pro-Biotyk (em15)®.

  1.    Woda do picia
  Dodatek Pro-Biotyku (em15)® w ilości do sporządzenia 1% roztworu z dobrej jakości wodą.
  Jeśli to możliwe, wcześniej przygotowywać wodę do picia w pojemniku z dodatkiem ProBio Ceramiki, (5 koralików na litr wody) następnie przelewać do misek lub podajników.


  2.    Karma
  Zraszamy suchą karmę 10% roztworem Pro-Biotyku (em15)® i pozwalamy jej wchłonąć wilgoć.


  3.    Pielęgnacja

  Kąpiele
  Kąpiel i mycie z dodatkiem  BioKlean soft™ i następnie spłukiwanie kilkuprocentowym roztworem BioKlean soft™ (nie spłukujemy już wodą).

  Czesanie, pielęgnacja sierści
  Przed szczotkowaniem zwierzęcia spryskujemy delikatnie sierść roztworem 10% BioKlean soft™ - włos się nie elektryzuje, staje się lśniący, nabiera soczystej barwy.W przypadku chorób skóry (alergie, grzybice, zakażenia bakteryjne) codziennie opryskujemy całe zwierzę oraz posłania, miejsca gdzie kot śpi.

  Przemywanie oczu, pielęgnacja uszu
  Sporządzamy roztwór 10 % Pro-Biotyk (em15)® i przy pomocy wacika przemywamy okolice oczu. W przypadku chorób uszu (drożdżyca, świerzbowiec) dokładnie czyścimy uszy wacikiem namoczonym w 10% roztworze Pro-Biotyku (em15)®.


  4.    Środowisko
  Spryskiwać posłania, miejsca 10% roztworem BioKlean soft™ (w domach), minimum raz w tygodniu (najlepiej codziennie).

  5.    Kuwety
  Do dezynfekcji, mycia kuwet używamy 10 % roztworu BioKlean soft™.
  Codziennie spryskujemy nim żwirek w kuwecie.

Pokazuje 1 - 6 z 6 elementów
Pokazuje 1 - 6 z 6 elementów